GÓP Ý CHO CÁC CSDL VÀ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM
Họ và tên
Điện thoại
Email
1. CSDL Hành chính
Các thao tác, chức năng của CSDL Hành chính
2. CSDL Hiện trạng SX nông nghiệp
Các thao tác, chức năng của CSDL Hiện trạng SX nông nghiệp
3. CSDL Quy hoạch SX nông nghiệp
Các thao tác, chức năng của CSDL Quy hoạch SX nông nghiệp
4. CSDL Chăn nuôi
Các thao tác, chức năng của CSDL Chăn nuôi
5. CSDL Hạ tầng thủy lợi
Các thao tác, chức năng của CSDL Hạ tầng thủy lợi
6. CSDL Thư viện tài liệu
Các thao tác, chức năng của CSDL Thư viện tài liệu
7. CSDL Nông lịch sản xuất
Các thao tác, chức năng của CSDL Nông lịch sản xuất
8. CSDL Thời tiết
Các thao tác, chức năng của CSDL Thời tiết
9. CSDL Cơ sở kinh doanh NLN
Các thao tác, chức năng của CSDL Cơ sở kinh doanh NLN
10. CSDL Dịch bệnh vật nuôi
Các thao tác, chức năng của CSDL Dịch bệnh vật nuôi
11. CSDL Sâu bệnh cây trồng
Các thao tác, chức năng của CSDL Sâu bệnh cây trồng
12. CSDL Địa hình, thổ nhưỡng
Các thao tác, chức năng của CSDL Địa hình, thổ nhưỡng
13. CSDL Đa dạng sinh học
Các thao tác, chức năng của CSDL Đa dạng sinh học
14. CSDL Đất lâm nghiệp
Các thao tác, chức năng của CSDL Đất lâm nghiệp
15. CSDL Cấp nước sinh hoạt
Các thao tác, chức năng của CSDL Cấp nước sinh hoạt
16. CSDL Sản phẩm đặc thù
Các thao tác, chức năng của CSDL Sản phẩm đặc thù
17. CSDL Vùng nguy cơ thiên tai
Các thao tác, chức năng của CSDL Vùng nguy cơ thiên tai
18. CSDL Nông thôn mới
Các thao tác, chức năng của CSDL Nông thôn mới
Mã xác nhận