CSDL hợp tác xã, CS SX KD, chăn nuôi tỉnh Hà Giang